درگیری‌ بالایی‌‌ها و شکاف بالا و پایین؛ اساس کدام است؟