اسپيلبرگ و پيشرفت طرح ساخت فيلمی درباره آبراهام لينکلن