مشایی: دولت یک روز مانده به انتخابات هم عزل و نصب می‌کند