علی مطهری از خاتمی به‌خاطر شرکت در انتخابات تشکر کرد