دو اعدام و ۱۲۹ سال زندان برای زنان زندانی سیاسی در سال گذشته