مردم در مورد بحران ارزی و اعتصاب بازار چه می‌گویند؟