زلزله وان در رسانه‌ها و تنش بین ترک و کرد‌ در ترکیه