پروفسور ابوالقاسم غفاری؛ یک زندگی پربار در خدمت دانش