بهار عربی: آرمان‌های جنبش سبز، روش‌های انقلاب بهمن