آمریکا میان اتحاد با اسرائیل و تشکیل «کشور مستقل فلسطین»