بودجه انبساطی آموزش و پژوهش؛ تحمیل ریاضت به دانشگاه