انتخابات امریکا و برخی سؤالات و نظرات رایج در میان مردم ایران