تلاش برای نزدیک کردن راه‌های جدا شده اصلاحات و جنبش سبز