سوریه؛ تصویر فاجعه و فراخوانی برای دخالت نظامی خارجی