تأثیر بحران اقتصادی و تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم