زنان عربستان برای نخستين بار وارد شورای مشورتی می‌شوند