نيروهای آمريکايی برای نظارت بر وقايع سوريه در اردن مستقر شدند