محققان آکسفورد: نمايشنامه معروف شکسپير، دو نويسنده داشته ‌است