بان کی‌مون حمله به غيرنظاميان را در سوريه محکوم کرد