چین: آمریکا حق ندارد دیگر ملت‌ها را یک‌‌جانبه تحریم کند