شورای امنيت خواهان پايان يافتن خشونت‌ها در سوريه شد