کشورهای اروپايی خواهان تحريم‌های جديد سازمان ملل عليه سوريه شدند