بان کی‌مون: سوریه به عملیات نظامی علیه مخالفان پایان دهد