جامعه جهانی بار ديگر خشونت‌های حکومت سوريه را محکوم کرد