شورای همکاری خليج فارس خواهان برکناری رئيس جمهور يمن شد