استقبال ایران از واگذاری امنیت از ناتو به نیروهای امنیتی افغانستان