چهار تا شش نفر کشته در گردهمايی مخالفان حکومت سوريه