خروج خارجيان از طرابلس و جلسه اتحاديه اروپا درباره ليبی