شیرین عبادی در رابطه با اعتصاب غذای دراویش در زندان به احمد شهید نامه نوشت