دراويش گنابادی خواهان پايان اعتصاب غذای دراويش زندانی شدند