ایران اتهام جاسوسی شهروندش در عربستان سعودی را رد کرد