عبدالکريم لاهيجی: قوانين ايران در مجازات اعدام "سخاوتمندند"