درخواست آمانو از ايران برای دسترسی فوری آژانس به سايت پارچين