سه سال است که هيچ اثری از فریده گلبو اجازه انتشار نگرفته است