ايران نصب و راه‌اندازی سانتريفوژهای جديد در نطنز را تأييد کرد