"پرده" فيلم جديد جعفر پناهی در جشنواره برلين به نمايش در آمد