خاتمی: می‌گويند اجازه نمی‌دهيم ولی بايد در انتخابات شرکت کنيد