"۸۵۰ هزار پناهنده افغانستانی در ايران زندگی می‌کنند"