پس از خروج نظاميان خارجی سياست خارجی افغانستان تغيير می‌کند