وزیر بهداشت ایران: نمی دانیم ارز دارو در کجا مصرف شده است