حمله به "سرای اهل قلم" و بازداشت گروهی از فعالان سياسی