فرمانده نيروی انتظامی: گزينه نظامی روی ميز دشمن، يک واقعيت است