غرب: ايران ۶۴۰ سانتريفوژ ديگر در فردو نصب کرده است