قصد سفر نمايندگان مجلس آلمان به ايران برای بررسی وضعيت حقوق بشر