سرمای شديد و بيماری‌های واگيردار زندگی زلزله‌زدگان را تهديد می‌کند