دولت هنوز سهم شش هزار ميلياردی بخش سلامت را نپرداخته است