رفسنجانی: ايجاد مشکل برای فعاليت‌های رسانه‌ای، غيرقانونی است