"سالانه پنج ميليون ايرانی برای فحشا از کشور خارج می‌شوند"