"دادستانی، آزادی بيان را محدود و استقلال مجلس را مخدوش می‌کند"