"بيانيه زندانيان امنيتی بيرون از زندان تنظيم می‌شود"